Luchtvervoer

 

Aan de hand van 21 stappen vindt u hier de antwoorden op belangrijke vragen met betrekking tot aansprakelijkheid in het transportrecht voor de vervoersmodaliteit luchtvervoer.

Verdrag van Montreal
VvM ziet op internationaal luchtvervoer, waarbij plaatsen van vertrek en bestemming gelegen zijn in verschillende Verdragsstaten, dan wel waarbij plaatsen van vertrek en bestemming gelegen zijn in dezelfde Verdragsstaat en een tussenlanding plaatsvindt in een andere Staat (art. 1 VvM). 
 
Nederlands recht
Overeenkomst van goederenvervoer door de lucht (art. 8:1350 BW).

Verdrag van Montreal
VvM geeft geen definitie. Naast de contractuele en feitelijke vervoerder is er de opvolgende vervoerder (art. 36, 39 en 40 VvM). 
 
Nederlands recht
Ieder door of namens wie een vervoerovereenkomst is gesloten met de afzender, daaronder ook begrepen de feitelijke en opvolgende vervoerder (art. 8:1350 lid 1 jo 8:1345 lid 1 en 2 jo 8:1420 lid 1 BW).

Verdrag van Montreal
VvM geeft geen definitie. Als afzender wordt beschouwd de partij tegenover wie de vervoerder zich verbindt de goederen door de lucht te vervoeren.
 
Nederlands recht
Ieder door of namens wie een vervoerovereenkomst is gesloten met de vervoerder, waaronder de tijd- en/of reisbevrachter (art. 8:1350 lid 1 jo 8:1352 BW).

Verdrag van Montreal
VvM geeft geen definitie. Als geadresseerde wordt beschouwd degene aan wie de goederen contractueel moeten worden afgeleverd. 
 
Nederlands recht
BW geeft geen definitie. Als geadresseerde wordt beschouwd degene aan wie de goederen contractueel moeten worden afgeleverd.

Verdrag van Montreal
De afzender of de geadresseerde, al naar gelang wie beschikkingsgerechtigd is (art. 12 t/m 14 VvM); zie ook HR 19 april 2002, NJ 2002, 412, "KLM/Sainath". 
 
Nederlands recht
De afzender of de geadresseerde, al naar gelang wie beschikkingsgerechtigd is (art. 8:1373 t/m 8:1375 BW).

Verdrag van Montreal
Het luchtvervoer omvat het tijdvak waarin de goederen zich onder de hoede van de luchtvervoerder bevinden (art. 18 lid 3 VvM). Indien de vervoerder zonder toestemming van de afzender een deel van het luchtvervoer vervangt door vervoer met een andere vervoermodaliteit, dan geldt de fictie dat de schade is ontstaan tijdens het luchtvervoer. 
 
Nederlands recht
Vanaf het moment van inontvangstneming van de goederen tot het moment van de aflevering (art. 8:1351 jo 8:1353 BW).

Verdrag van Montreal
De vervoerder is aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen, welke is ontstaan tijdens de aansprakelijkheidsperiode ("Goed erin; goed eruit!") (art. 18 lid 1 VvM). 
 
Nederlands recht
De vervoerder is aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen, welke is ontstaan tijdens de aansprakelijkheidsperiode ("Goed erin; goed eruit!") (art. 8:1353 lid 1 BW).

Verdrag van Montreal
De vervoerder is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit vertraging in het luchtvervoer (art. 19 VvM).

Nederlands recht
De vervoerder is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit vertraging in de aflevering (art. 8:1354 BW).

Verdrag van Montreal
Wanneer de vervoerder bewijst dat de schade het gevolg is van: aard of eigen gebrek van de goederen; gebrekkige verpakking door of namens een ander dan de vervoerder; oorlogshandeling of gewapend conflict; overheidsdaad verricht in verband met de invoer, uitvoer of doorvoer van de goederen; de schuld of nalatigheid van de ladingbelanghebbende (art. 18 lid 2 en 20 VvM). Alleen bij vertragingsschade is een beroep op vervoerdersovermacht mogelijk (art. 19 VvM).

Nederlands recht
Wanneer de vervoerder bewijst dat de schade uitsluitend het gevolg is van aard of eigen gebrek van de goederen; gebrekkige verpakking door of namens een ander dan de vervoerder; oorlogshandeling of gewapend conflict; overheidsdaad verricht in verband met de invoer, uitvoer of doorvoer van de goederen; de schuld of nalatigheid van de ladingbelanghebbende (art. 8:1353 lid 2 en 8:1355 lid 1 BW). Alleen bij vertragingsschade is een beroep op vervoerdersovermacht mogelijk (art. 8:1354 BW).

Verdrag van Montreal
De vorderingsgerechtigde moet bewijzen dat schade/verlies is ontstaan tijdens de aansprakelijkheidsperiode. Vervoerder is niet aansprakelijk indien en voor zover hij bewijst dat schade/verlies het gevolg is van één van de ontheffingsgronden genoemd in art. 18 lid 2 en 20 VvM. 
 
Nederlands recht
De vorderingsgerechtigde moet bewijzen dat schade/verlies is ontstaan tijdens de aansprakelijkheidsperiode. Vervoerder mag daarop bewijzen dat schade/verlies uitsluitend het gevolg is van één van de omstandigheden genoemd in art. 8:1353 lid 2 en 8:1355 lid 1 BW (geen partiële bevrijding bij samenwerkende oorzaken).

Verdrag van Montreal
Levert bewijsvermoeden ter zake sluiten overeenkomst, ontvangst goederen en vervoervoorwaarden. Tegenbewijs is mogelijk (art. 11 VvM).
 
Nederlands recht
Levert bewijsvermoeden ter zake sluiten overeenkomst, ontvangst goederen en vervoervoorwaarden. Tegenbewijs is mogelijk (art. 8:1371 BW).

Verdrag van Montreal
VvM bevat geen regeling.   
 
Nederlands recht
Bestemmingswaarde (art. 8:1357 lid 1 BW).

Verdrag van Montreal
22 SDR per kilogram, ook in geval van vertraging (art. 22 lid 3 VvM).
 
Nederlands recht
22 SDR per kilogram, ook in geval van vertraging (art. 8:1359 lid 1 BW).

Verdrag van Montreal
VvM bevat geen regeling. 
 
Nederlands recht
Uitgesloten (art. 8:1357 lid 1 BW).

Verdrag van Montreal
VvM voorziet niet in de mogelijkheid van doorbreking. 
 
Nederlands recht
Boek 8 BW voorziet niet in de mogelijkheid van doorbreking.

Verdrag van Montreal
Hogere limiet is toegelaten, indien voldaan is aan de voorschriften van art. 22 lid 3 (waardedeclaratie) of art. 25 VvM. 
 
Nederlands recht
Hogere limiet is toegelaten, indien voldaan is aan de voorschriften van art. 8:1359 lid 1 (waardedeclaratie) of art.8:1356 BW. 

Verdrag van Montreal
De vervoerder is niet verder aansprakelijk dan volgens de bepalingen van het VvM (art. 29 jo 30 VvM). 
 
Nederlands recht
"De aanvaller krijgt een koekje van eigen deeg" (art. 8:1340 jo 8:361-8:366 BW).

Verdrag van Montreal
In geval van beschadiging moet de geadresseerde schriftelijk protest doen aan de vervoerder direct na ontdekking van de schade en uiterlijk binnen veertien dagen na aflevering. Bij vertraging binnen 21 dagen na aflevering (art. 31 lid 2 VvM). 

Nederlands recht
In geval van beschadiging moet de rechthebbende schriftelijk protest doen aan de vervoerder, onverwijld na ontdekking van de schade en uiterlijk binnen veertien dagen na aflevering. Bij vertraging binnen 21 dagen na aflevering (art. 8:1834 BW).

Verdrag van Montreal
Niet-ontvankelijkheid rechtsvordering behalve in geval van bedrog (art. 31 lid 4 VvM). 
 
Nederlands recht
Verval vordering behalve in geval van bedrog (art. 8:1834 BW).

Verdrag van Montreal
Vervaltermijn van twee jaren te rekenen vanaf aankomst ter bestemming, de dag waarop het luchtvaartuig had moeten aankomen, of onderbreking van het vervoer (art. 35 lid 1 VvM). 
 
Nederlands recht
Vervaltermijn van twee jaren te rekenen vanaf de dag volgend op de dag van aankomst ter bestemming of de dag waarop het luchtvaartuig had moeten aankomen, of van de onderbreking van het vervoer (art. 8:1835 BW).

Verdrag van Montreal
Ter keuze van de eiser, de rechter van de plaats van vestiging van de vervoerder, van de hoofdzetel van diens onderneming, of van de plaats waar hij een vestiging heeft door de zorg waarvan de overeenkomst is gesloten, hetzij de rechter van de plaats van bestemming (art. 33 lid 1 VvM). 
 
Nederlands recht
Het BW bevat geen regeling. Dient te worden vastgesteld aan de hand van internationale regelingen (waaronder EEX Verordening en EVEX-Verdrag) of Rv.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden