Zeevervoer

 

Aan de hand van 21 stappen vindt u hier de antwoorden op belangrijke vragen met betrekking tot aansprakelijkheid in het transportrecht voor de vervoersmodaliteit zeevervoer.

Hague-Visby Rules
Internationaal vervoer over zee onder cognossement (art. X HVR) indien: het cognossement is uitgeven in verdragsstaat; het vervoer plaatsvindt vanuit een verdragsstaat; of het cognossement bepaalt dat de HVR of wetgeving die de HVR heeft geïncorporeerd, toepasselijk zijn/is. 
 
Nederlands recht
Alle overeenkomsten van goederenvervoer over zee aan boord van een schip (tijd- en reisbevrachting; cognossement; sea waybill), waarop Nederlands recht van toepassing is (art. 8:370 lid 1 BW). NB: Sleep- en duwvervoer vallen onder de algemene bepalingen van art. 8:20 e.v. BW (aanvullend recht). 
 
Rotterdam Rules
De Rotterdam Rules zijn nog niet in werking getreden. De Rotterdam Rules treden pas in werking één jaar na ratificatie door twintig verdragsstaten. Ze zijn alsdan van toepassing op vervoerovereenkomsten waarbij zowel de plaats van inontvangstneming en de plaats van aflevering als de haven van inlading van vervoer over zee en de haven van lossing van dat vervoer in verschillende staten zijn gelegen, en één van deze plaatsen of havens gelegen is in een verdragsstaat (art. 5 RR). Van toepassing op een multimodale vervoerovereenkomst mits de overeenkomst ook voorziet in vervoer over zee (art. 1 onder 1 RR). Niet van toepassing op bevrachtingsovereenkomsten en overige overeenkomsten inzake het gebruik van een schip of een ruimte daarvan (art. 6 lid 1 RR). 

Hague-Visby Rules
Omvat mede de reder of bevrachter die een vervoerovereenkomst sluit met de afzender (art. I a HVR). 
 
Nederlands recht
Hij die zich tegenover de afzender verbindt goederen aan boord van een schip over zee te vervoeren (art. 8:370lid 1 BW). Vervoerder onder cognossement is (art. 8:461 BW): hij die het cognossement ondertekent of voor wie een ander dit tekende en hij wiens cognossementsformulier is gebruikt. In geval van een kapiteinscognossement ook de reder of bij rompbevrachting de rompbevrachter, en die tijd- of reisbevrachter die vervoerder is bij de laatste vervoerovereenkomst in de exploitatieketen. Partijen kunnen ook door middel van een 'Identity of Carrier'-clausule aanwijzen wie uitsluitend vervoerder is. 
 
Rotterdam Rules
Een persoon die met een afzender een vervoerovereenkomst aangaat (art. 1 onder 5 RR). Daarnaast definieert het verdrag de 'uitvoerende partij' (een persoon die enige verplichting aan de vervoerder uitvoert voor zover deze persoon handelt op verzoek van de vervoerder of onder diens toezicht of leiding, art. 1 onder 6 RR) en de 'maritieme uitvoerende partij' (een uitvoerende partij die verplichtingen van de vervoerder uitvoert gedurende het tijdvak tussen de aankomst van de goederen in de haven van inlading van een schip en het vertrek ervan uit de haven van lossing uit een schip, art. 1 onder 7 RR). 

Hague-Visby Rules
HVR geven geen definitie. 
 
Nederlands recht
De contractuele wederpartij van de vervoerder (art. 8:370 lid 1 BW). 
 
Rotterdam Rules
Een persoon die met een vervoerder een vervoerovereenkomst aangaat (art. 1 onder 8 RR). Daarnaast definieert het verdrag de 'documentaire afzender' (een persoon, niet zijnde de afzender, die accepteert als 'afzender' genoemd te worden in het vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand, art. 1 onder 9 RR). 

Hague-Visby Rules
HVR geven geen definitie. 
 
Nederlands recht
BW geeft geen definitie. De geadresseerde is degene aan wie de goederen contractueel moeten worden afgeleverd. 
 
Rotterdam Rules
Een persoon die recht heeft op aflevering van de goederen uit hoofde van een vervoerovereenkomst, vervoerdocument of elektronisch vervoerbestand (art. 1 onder 11 RR). 

Hague-Visby Rules
HVR geven geen regeling. 
 
Nederlands recht
De afzender (art. 8:387 BW) en de geadresseerde. Bij cognossementsvervoer is uitsluitend de recht- en regelmatige cognossementhouder vorderingsgerechtigd (art. 8:441 BW). 

Rotterdam Rules
Dit Verdrag bevat geen bepaling over de vraag wie vorderingsgerechtigd is. In de artikelen 45, 46 en 47 RR wordt bepaald wie recht heeft op aflevering van de goederen. 

Hague-Visby Rules
Van het moment van laden van de goederen aan boord tot het moment van lossen (art. I e HVR). 
 
Nederlands recht
Van het moment van inontvangstneming van de goederen tot het moment van aflevering, tenzij contractueel beperkt. Bij cognossementsvervoer mag slechts worden vrijgetekend voor de periode vóór het laden in en na het lossen uit het schip (art. 8:386 BW). Voor het moment van aflevering: zie ook HR 5 september 1997, NJ 1998, 63, "Sriwijaya". 

Rotterdam Rules
De vervoerder is verantwoordelijk voor de goederen vanaf het tijdstip waarop hij (of een uitvoerende partij) de goederen voor vervoer ontvangt en tot het tijdstip waarop de goederen worden afgeleverd (art. 12 lid 1 RR). Afwijking bij overeenkomst is toegestaan, mits niet wordt overeengekomen dat inontvangstneming geschiedt na het begin van de eerste belading, of dat aflevering voor voltooiing van de laatste lossing plaatsvindt (art. 12 lid 3 RR). 

Hague-Visby Rules
De vervoerder is verplicht vóór en bij de aanvang van de reis redelijke zorg aan te wenden voor (art. III lid 1 HVR): het zeewaardig maken van het schip; het behoorlijk bemannen, uitrusten en bevoorraden van het schip; het geschikt maken van de ruimen waarin de goederen worden geladen (incl. de door de vervoerder ter beschikking gestelde containers; HR 1 februari 2008, NJ 2008, 505, "NDS Provider"), om deze te vervoeren en goed te houden. De vervoerder moet de goederen behoorlijk en zorgvuldig laden, stuwen, behandelen, vervoeren, bewaren, verzorgen en lossen (art. III lid 2 HVR). 
 
Nederlands recht
De vervoerder is verplicht de goederen ter bestemming af te leveren in de staat waarin hij deze heeft ontvangen (goed erin; goed eruit!) (art. 8:378 BW). Bij cognossementsvervoer is de vervoerder verplicht vóór en bij de aanvang van de reis redelijke zorg aan te wenden voor (art. 8:381 lid 1 BW): het zeewaardig maken van het schip; het behoorlijk bemannen, uitrusten en bevoorraden van het schip; het geschikt maken van de ruimen waarin de goederen worden geladen (incl. de door de vervoerder ter beschikking gestelde container; HR 1 februari 2008, NJ 2008, 505, "NDS Provider"), om deze te vervoeren en goed te houden. De vervoerder moet de goederen behoorlijk en zorgvuldig laden, stuwen, behandelen, vervoeren, bewaren, verzorgen en lossen (art. 8:381 lid 2 BW). 

Rotterdam Rules
De vervoerder moet gedurende zijn aansprakelijkheidsperiode de goederen behoorlijk en zorgvuldig ontvangen, laden, behandelen, stuwen, vervoeren, bewaren, verzorgen, lossen en afleveren (art. 13 lid 1 RR), tenzij hij met de afzender is overeengekomen dat het laden, behandelen, stuwen of lossen door de (documentaire) afzender of de geadresseerde wordt uitgevoerd (art. 13 lid 2 RR). De vervoerder moet voor, bij aanvang van, en tijdens de reis over zee redelijke zorg aanwenden voor: (a) het zeewaardig maken en houden van het schip; (b) het behoorlijk bemannen, uitrusten en bevoorraden van het schip en het op peil houden daarvan tijdens de gehele reis; en (c) het geschikt maken en in goede staat brengen en houden van de ruimen en alle andere delen van het schip (inclusief door de vervoerder ter beschikking gestelde containers), waarin (of waarop) de goederen worden vervoerd, om de goederen daarin te bergen, te vervoeren en goed te houden (art. 14 RR). In geval van multimodaal vervoer waarbij verlies, schade of vertraging is ontstaan op een traject anders dan over zee wordt de aansprakelijkheid inclusief de limiet en de verjaringstermijn van de vervoerder bepaald door de aansprakelijkheidsbepalingen van het internationale verdrag dat van toepassing is op dat specifieke traject (art. 26 RR). 

Hague-Visby Rules
De HVR bevatten geen regeling. 
 
Nederlands recht
De vervoerder is verplicht zonder vertraging te vervoeren (art. 8:379 BW; geen dwingend recht). 
 
Rotterdam Rules
De vervoerder is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit vertraging in de aflevering (art. 17 lid 1 RR); er is vertraging wanneer de goederen niet binnen de afgesproken tijd op de bestemming worden afgeleverd (art. 21 RR). Wanneer geen tijd voor aflevering is overeengekomen, is de vervoerder niet aansprakelijk voor vertragingsschade. 

Hague-Visby Rules
Onzeewaardigheid van het schip (tijdens de reis) mits de vervoerder bewijst vóór en bij aanvang van de reis redelijke zorg betracht te hebben t.a.v. de zeewaardigheid van het schip (art. IV lid 1 HVR). Excepties van art. IV lid 2 HVR: handeling gepleegd bij de navigatie of de behandeling van het schip; brand, tenzij veroorzaakt door persoonlijke schuld van de vervoerder; gevaren der zee; een natuurgebeuren; oorlogshandelingen; daad van vijanden van de staat; overheidsmaatregelen en gerechtelijk beslag; quarantaine; handeling of nalaten van de afzender; werkstaking; oproer en onlusten; hulpverlening; aard of gebrek van de goederen; onvoldoende verpakking; onvoldoende of gebrekkige merken; verborgen gebreken van het schip; andere oorzaken buiten schuld van de vervoerder of diens ondergeschikten. Deklading van aansprakelijkheid uitgesloten: lading waarvan in de vervoerovereenkomst wordt vermeld dat deze op dek wordt vervoerd en die feitelijk op het dek wordt vervoerd (art. I c HVR). 
 
Nederlands recht
Onzeewaardigheid van het schip (tijdens de reis) mits de vervoerder bewijst vóór en bij aanvang van de reis redelijke zorg betracht te hebben t.a.v. de zeewaardigheid van het schip (art. 8:383 lid 1 BW). Excepties van art. 8:383 lid 2 BW: handeling gepleegd bij de navigatie of de behandeling van het schip; brand, tenzij veroorzaakt door persoonlijke schuld van de vervoerder; gevaren der zee; Een natuurgebeuren; oorlogshandelingen; daad van vijanden van de staat; overheidsmaatregelen en gerechtelijk beslag; quarantaine; handeling of nalaten van de afzender; werkstaking; oproer en onlusten; hulpverlening; aard of gebrek van de goederen; onvoldoende verpakking; onvoldoende of gebrekkige merken; verborgen gebreken van het schip; andere oorzaken buiten schuld van de vervoerder of diens ondergeschikten. Deklading: ontheffing van aansprakelijkheid toegelaten bij goederen die feitelijk op dek worden vervoerd mits deze in het cognossement als deklading zijn opgegeven (art. 8:382 lid 2c BW). 
 
Rotterdam Rules
De vervoerder moet bewijzen dat de oorzaak of één van de oorzaken van het verlies, de schade of de vertraging niet aan zijn schuld is toe te rekenen of aan die van een in art. 18 RR genoemde persoon, of bewijzen dat één of meer van de volgende gebeurtenissen of omstandigheden het verlies, de schade of de vertraging heeft of hebben veroorzaakt of eraan heeft of hebben bijgedragen: (a) natuurgebeuren; (b) gevaren van de zee of andere bevaarbare wateren; (c) oorlogshandelingen, vijandelijkheden, gewapend conflict, piraterij, terrorisme, oproer en onlusten; (d) quarantainemaatregelen; ingrijpen door of belemmeringen opgeworpen door het openbaar gezag, waaronder inbeslagneming die de vervoerder niet kan worden toegerekend; (e) werkstakingen; (f) brand aan boord van het schip; (g) verborgen gebreken van het schip die met het aanwenden van redelijke zorg niet te ontdekken waren; (h) handelen of nalaten van de (documentaire) afzender of partij met zeggenschap; (i) laden, behandelen, stuwen of lossen uitgevoerd door de (documentaire) afzender of de geadresseerde; (j) schade ontstaan uit een verborgen gebrek, de bijzondere aard of een eigen gebrek van de goederen; (k) ontoereikendheid of gebrekkigheid van verpakking of merktekens; (l) redding of poging tot redding van mensenlevens op zee; (m) redelijke maatregelen om zaken op zee te redden of pogen te redden; (n) redelijke maatregelen om schade aan het milieu te voorkomen of pogen te voorkomen; of (o) handelingen van de vervoerder uit hoofde van de hem in de art. 15 RR (goederen die gevaar kunnen opleveren) en art. 16 RR (opoffering van de goederen tijdens de zeereis) toegekende bevoegdheden. Art. 17 lid 6 RR laat de mogelijkheid van gedeeltelijke aansprakelijkheid toe. Deklading (art. 25 RR). Goederen mogen slechts aan dek worden vervoerd indien: (a) dat wettelijk vereist is; (b) goederen worden vervoerd in containers; (c) het vervoer aan dek in overeenstemming is met de vervoerovereenkomst of met de gebruiken in de desbetreffende handel. Voor containervervoer aan dekken die speciaal zijn uitgerust voor dergelijk vervoer gelden de aansprakelijkheidsbepalingen van het Verdrag. De vervoerder is echter niet aansprakelijk voor verlies, schade of vertraging van goederen vervoerd conform onderdelen (a) en (c) indien de schade is veroorzaakt door de bijzondere risico's van het vervoer aan dek en in geval van (c) de deklading in de overeenkomst is vermeld.

Hague-Visby Rules
Ladingbelanghebbende moet bewijzen dat schade of verlies is ontstaan tijdens de vervoersperiode. De vervoerder is in beginsel bevrijd indien hij aantoont dat zich een bevrijdend feit als bedoeld in art. IV lid 1 of lid 2 a-p HVR heeft voorgedaan en de schade hiervan het gevolg was. De ladingbelanghebbende mag vervolgens bewijzen dat het schip onzeewaardig was (overriding obligation; HR 11 juni 1993, NJ 1995, 235, "Quo Vadis"), waarna de vervoerder alsnog mag aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn verplichting redelijke zorg voor de zeewaardigheid van het schip te betrachten. 
 
Nederlands recht
Ladingbelanghebbende moet bewijzen dat schade of verlies is ontstaan tijdens de vervoersperiode. De vervoerder is bij cognossementsvervoer in beginsel bevrijd indien hij aantoont dat zich een bevrijdend feit als bedoeld in art. 8:383 lid 1 of lid 2 a-p BW heeft voorgedaan en de schade hiervan het gevolg was. De ladingbelanghebbende mag vervolgens bewijzen dat het schip onzeewaardig was (overriding obligation; HR 11 juni 1993, NJ 1995, 235, "Quo Vadis"), waarna de vervoerder alsnog mag aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn verplichting redelijke zorg voor de zeewaardigheid van het schip te betrachten. 

Rotterdam Rules
De rechthebbende moet bewijzen dat het verlies, de schade of de vertraging of de gebeurtenis of omstandigheid die dit of deze heeft veroorzaakt of eraan heeft bijgedragen, heeft plaatsgevonden tijdens de aansprakelijkheidsperiode van de vervoerder (art. 17 lid 1 RR). De vervoerder moet bewijzen dat de oorzaak of één van de oorzaken van het verlies, de schade of de vertraging niet aan zijn schuld is toe te rekenen of aan die van een in art. 18 RR genoemde persoon, of bewijzen dat één of meer van de in art. 17 lid 3 onder a - o opgesomde ontheffingen (zie hierboven bij 9) het verlies, de schade of de vertraging heeft of hebben veroorzaakt of eraan heeft of hebben bijgedragen. Nadere bewijsregels zijn opgenomen in art. 17 lid 4 RR en in art. 17 lid 5 RR met betrekking tot onzeewaardigheid.

Hague-Visby Rules
Prima facie bewijs van inontvangstneming van de goederen zoals beschreven in het cognossement, met dien verstande dat tegenbewijs omtrent merken, aantal, hoeveelheid of gewicht en de uiterlijke staat niet is toegelaten tegenover een derde houder te goeder trouw (art. III lid 4 HVR). 
 
Nederlands recht
Prima facie bewijs van de gegevens zoals vermeld in het cognossement, met dien verstande dat tegenbewijs tegen het cognossement niet is toegelaten wanneer het is overgedragen aan een derde te goeder trouw (art. 8:414 lid 1 BW). In geval van een geldige onbekendheidsclausule bewijst het cognossement niet het aantal, hoeveelheid of gewicht van de goederen (art. 8:414 lid 2 BW). 
 
Rotterdam Rules
Tenzij er voorbehouden zijn gemaakt (bijvoorbeeld een geldige onbekendheidsclausule, zie art. 40 RR), levert een vervoersdocument of een elektronisch vervoersbestand, behoudens tegenbewijs, bewijs op van de inontvangstneming van de goederen zoals vermeld in de overeenkomstgegevens (art. 41 RR). Tegenbewijs is in de gevallen zoals genoemd in art. 41 lid 1 onder b en c RR niet toegelaten. Tenzij de houder van het vervoersdocument of de geadresseerde tevens de afzender is, kan de vervoerder zich er niet jegens de houder of de geadresseerde op beroepen dat de vracht niet betaald is, indien in de overeenkomstgegevens 'freight prepaid' of een soortgelijke vermelding is opgenomen (art. 42 RR).

Hague-Visby Rules
Bestemmingswaarde (art. IV lid 5b HVR). 
 
Nederlands recht
Bestemmingswaarde (art. 8:388 lid 2 BW). 
 
Rotterdam Rules
In geval van schade of verlies van de goederen de bestemmingswaarde (art. 22 RR). In geval van een afgesproken tijd van aflevering valt onder schade wegens vertraging vermogensschade en gevolgschade.

Hague-Visby Rules
666,67 SDR per collo of eenheid of 2 SDR per kilo, waarbij het hoogste van deze bedragen in aanmerking moet worden genomen (art. IV lid 5a HVR); bij containers wordt iedere collo als vermeld in het cognossement als collo of eenheid beschouwd; bij gebreke van die vermelding geldt de container als eenheid (art. IV lid 5c HVR). 
 
Nederlands recht
Bij cognossementsvervoer: 666,67 SDR per collo of eenheid of 2 SDR per kilo der verloren gegane of beschadigde goederen, waarbij het hoogste van deze bedragen in aanmerking moet worden genomen (art. 8:388 lid 1 BW); bij containers wordt iedere collo als vermeld in het cognossement als collo of eenheid beschouwd; bij gebreke van die vermelding geldt de container als eenheid (art. 8:388 lid 3 BW). 
 
Rotterdam Rules
875 SDR per collo of andere laadeenheid, of 3 SDR per kilo naargelang welk bedrag het hoogste is. Bij containers wordt iedere collo als vermeld in de overeenkomstgegevens als collo of eenheid beschouwd; bij gebreke van die vermelding gelden de goederen in de container als enkele eenheid (art. 59 RR). Bij vertragingsschade: 2,5 keer de vracht (art. 60 RR).

Hague-Visby Rules
De HVR bevatten geen regeling. 
 
Nederlands recht
Uitgesloten (art. 8:387 jo art. 8:441 lid 1 BW), tenzij opzet of bewuste roekeloosheid (art. 8:388 lid 5 BW). 
 
Rotterdam Rules
In geval van verlies van of schade aan de goederen is gevolgschade uitgesloten, tenzij de vervoerder en de afzender anders zijn overeengekomen binnen de grenzen van art. 79 - 81 RR (art. 22 lid 3 RR). In geval van vertraging bij een afgesproken tijd van aflevering komt vermogensschade en gevolgschade voor vergoeding in aanmerking. 

Hague-Visby Rules
Geen beperking van aansprakelijkheid van vervoerder of het schip indien de schade is ontstaan uit een handeling of nalaten van de vervoerder, geschied met het opzet om de schade te veroorzaken of roekeloos en met de wetenschap dat schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien (art. IV lid 5e HVR). Doorbreking van limiet alleen bij dergelijk gedrag van de vervoerder zelf. 
 
Nederlands recht
Geen beperking van aansprakelijkheid van vervoerder of het schip indien de schade is ontstaan uit een handeling of nalaten van de vervoerder, geschied met het opzet om de schade te veroorzaken of roekeloos en met de wetenschap dat schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien (art. 8:388 lid 5 BW). Doorbreking van limiet alleen bij dergelijk gedrag van de vervoerder zelf. 
 
Rotterdam Rules
Geen beperking van aansprakelijkheid, indien de rechthebbende aantoont dat de schade toe te rekenen is aan een persoonlijk handelen of nalaten van de vervoerder, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien (art. 61 RR).

Hague-Visby Rules
Hogere limiet is toegelaten, mits vermeld in cognossement (art. V HVR).  
 
Nederlands recht
Hogere limieten kunnen worden overeengekomen (art. 8:388 lid 6 BW); bij cognossementsvervoer moet dit blijken uit het cognossement (art. 8:384 BW). Lagere limieten alleen toegestaan bij niet cognossementsvervoer (art. 8:388 lid 6 BW). 
 
Rotterdam Rules
De limiet geldt niet indien de afzender de waarde van de goederen heeft aangegeven en deze in de overeenkomstgegevens is vastgelegd, of wanneer een hoger bedrag is overeengekomen tussen de vervoerder en de afzender (art. 59 lid 1 RR). Lagere limieten welke direct of indirect de verplichtingen of aansprakelijkheden van de vervoerder uitsluiten of beperken zijn nietig (art. 79 RR), behalve wanneer overeengekomen in een volumeovereenkomst (art. 80 RR).

Hague-Visby Rules
De vervoerder is niet verder aansprakelijk dan volgens de bepalingen van de HVR (art. IV bis HVR). 
 
Nederlands recht
"De aanvaller krijgt een koekje van eigen deeg" (art. 8:361 e.v. BW). 
 
Rotterdam Rules
De vervoerder of een maritieme uitvoerende partij noch de (documentaire) afzender zijn verder aansprakelijk dan volgens de bepalingen van de Rotterdam Rules (art. 4 RR).

Hague-Visby Rules
Bij zichtbare schade directe schriftelijke kennisgeving; bij niet zichtbare schade kennisgeving binnen drie dagen (art. III lid 6 HVR). 
 
Nederlands recht
Bij zichtbare schade directe schriftelijke kennisgeving; bij niet zichtbare schade kennisgeving binnen drie dagen (art. 8:492 BW). 
 
Rotterdam Rules
Bij waarneembare schade voor of op het tijdstip van aflevering. Bij niet waarneembare schade, binnen zeven werkdagen na aflevering (art. 23 lid 1 RR). Kennisgeving niet vereist wanneer verlies of schade wordt vastgesteld bij gezamenlijke inspectie door de persoon aan wie de goederen zijn afgeleverd en door de vervoerder of maritieme uitvoerende partij die aansprakelijk wordt gesteld (art. 23 lid 3 RR).

Hague-Visby Rules
Zonder tijdige kennisgeving wordt de vervoerder geacht de goederen te hebben afgeleverd als omschreven in het cognossement (art. III lid 6 HVR); de vorderingsgerechtigde mag alsnog zijn schade bewijzen. 
 
Nederlands recht
Bij het ontbreken van een schriftelijke kennisgeving wordt de vervoerder geacht de goederen te hebben afgeleverd in de staat als in de vervoerovereenkomst omschreven (art. 8:492 BW). De vorderingsgerechtigde mag alsnog zijn schade bewijzen. 
 
Rotterdam Rules
Indien geen kennisgeving is gedaan, wordt de vervoerder geacht de goederen te hebben afgeleverd conform hun omschrijving in de overeenkomstgegevens, behoudens bewijs van het tegendeel (art. 23 lid 1 RR). Verzuim kennisgeving te doen laat het recht op schadevergoeding onverlet (art. 23 lid 2 RR), behoudens in geval van vertragingsschade en geen kennisgeving aan de vervoerder is gedaan binnen 21 opeenvolgende dagen na aflevering (art. 23 lid 3 RR).

Hague-Visby Rules
Vordering moet in rechte worden ingesteld binnen een jaar nadat de goederen zijn afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd. Verlenging van de termijn is toegelaten (art. III lid 6 HVR). Extra termijn van drie maanden voor regresvordering (art. III lid 6 bis HVR). 
 
Nederlands recht
Bij cognossementsvervoer vervaltermijn van een jaar, maar deze termijn kan wel worden verlengd (art. 8:1712 BW). Bij ander vervoer verjaringstermijn van een jaar; deze termijn kan worden gestuit (art. 3:317 lid 1 BW) of verlengd (art. 8:1701 BW). Extra termijn van drie maanden voor regresvorderingen (art. 8:1712 lid 2 en art. 8:1720 BW). 
 
Rotterdam Rules
Verjaringstermijn van twee jaar, aanvangende op de dag dat de goederen zijn afgeleverd of afgeleverd hadden moeten zijn (art. 62 RR). De termijn kan niet gestuit of geschorst worden, maar wel worden verlengd (art. 63 RR). Extra termijn van negentig dagen voor regresvordering (art. 64 RR). Extra termijn van negentig dagen voor vordering tegen rompbevrachter (art. 65 RR; zie ook art. 37 lid 2 RR).

Hague-Visby Rules
De HVR bevatten geen regeling. 
 
Nederlands recht
Het BW bevat geen regeling. Dient te worden vastgesteld aan de hand van internationale regelingen (waaronder EEX Verordening (herschikt) en EVEX-Verdrag) of Rv.
 
Rotterdam Rules
Hoofdstuk 14 (art. 66 en 74 RR) over rechtsmacht is alleen verbindend voor verdragsstaten die hebben verklaard deel te nemen aan dit deel van het verdrag (art. 74 jo art. 91 RR). Nederland als EU-land zal waarschijnlijk verklaren zich niet te verbinden aan de bepalingen van hoofdstuk 14. De internationale bevoegdheid dient dan te worden vastgesteld aan de hand van internationale regelingen (waaronder de EEX Verordening (herschikt) en het EVEX-Verdrag) of Rv.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en updates, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief!

©2024 Van Traa advocaten N.v. Alle rechten voorbehouden